Genel Cerrahide Nadir Görülen Acil ve Elektif Vakalar
Genel Cerrahide Nadir Görülen…
200,00 TL

Genel Cerrahide Nadir Görülen Acil ve Elektif Vakalar

200,00 TL

En geç Salı Günü Saat:16:00'a Kadar Kargo

Sayfayı Yazdır

Sayfayı Paylaş

Ürün Özellikleri

Bölüm 1. Ana Safra Yollarına Açılan Dev Karaciğer Kist Hidatiği:

Nadir Bir Akut Batın Nedeni

Bölüm 2. Akciğere Fistülize Karaciğer Kist Hidatik Vakasına Acil Laparoskopik Yaklaşım

Bölüm 3. Karaciğer Kompartman Sendromu

Bölüm 4. Hellp Sendromu İle Karışan ve Termine Edilen Karaciğer Sirozu Olgusu

Bölüm 5. Gangrenöz Kolesistit Olgusuna Laparoskopik Yaklaşım

Bölüm 6. Safra Taşı İleusu; Nadir Görülen Lokalizasyonda Obstrüksiyon

(Bulbusta Tıkanıklık) Bouveret Sendromu

Bölüm 7. Künt Batın Travması Sonrası İzole Pankreas Yaralanması Tedavi Yönetimi

Bölüm 8. Perkütan Drenajın Yetersiz Kaldığı Dev Retroperitoneal

Apse Olgusunun Laparaskopik Drenaj İle Tedavisi

Bölüm 9. Yaşlı Erişkin Hastada İnkarserasyon ve Obstrüksiyona

Neden Olan Konjenital Diyafragma Hernisi

Bölüm 10. Travmatik Akut Diyafragma Rüptürüne Yaklaşım: 2 Olgunun Sunumu

Bölüm 11. Nazogastrik Sondaya Sekonder Gastrik Perforasyon

Bölüm 12. Nadir Görülen Bir Masif Gastrointestinal Kanama Nedeni:

Duodenum 2. Kıta Gastrointestinal Stromal Tümörü

Bölüm 13. Aortobifemoral Gretfin Duodenal Fistülizasyonu Sonrası

Görülen Üst Gastrointestinal Kanamada Cerrahi

Bölüm 14. Akut Batının Nadir Nedeni; Sağ ve Sol Paraduedonal Herniler

Bölüm 15. Akut Karının Nadir Bir Sebebi; Jejunal Divertikül Perforasyonu

Bölüm 16. Nadir Bir Akut Karın Nedeni; Jejunal Volvulus

Bölüm 17. Konjenital Mezenter Defektine Bağlı İnternal Herniasyon Olgusu

Bölüm 18. Nadir Görülen İnce Barsak Obstrüksiyon Sebebi:

İleum Kaynaklı Nöroendokrin Tümör

Bölüm 19. Ekstranodal İntestinal T Hücreli Lenfomaya

Bağlı İnce Bağırsak Perforasyonu

Bölüm 20. Meckel Divertikülünün Nadir Görülen Bir Komplikasyonu:

Aksiyel Torsiyona Bağlı Gangren

Bölüm 21. Mezenter Kistine Sekonder İnce barsak Torsiyonu ve İleus

Bölüm 22. Mekanik Bağırsak Tıkanıklığına Neden Olan Patlamış ve

Yer Değiştirmiş Mide Balonu

Bölüm 23. Akut Karın ve Kompartman Sendromu Nedeni İnce Barsak

Mezosu Kökenli Kisthidatik

Bölüm 24. Künt Karın Travması Sonrası İzole İnce Bağırsak Yaralanması

Bölüm 25. Künt Karın Travmasına Sekonder İzole İnce Bağırsak Mezenter Yaralanması

Bölüm 26. Üç Farklı Olguda Mezenterik Ven Trombozu

Bölüm 27. Omentum Torsiyonu ve Nekrozu:nadir Görülen Bir Akut Batın Nedeni

Bölüm 28. Gebelerde Akut Batının Nadir Bir Sebebi İleoçekal İnvajinasyon

Bölüm 29. İleal Submukozal Lipomatozise Bağlı İleokolik İnvaginasyon:

İleri Yaşta Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu

Bölüm 30. Subhepatik Yerleşimli Akut Apandisit Vakasına Literatür Eşliğinde Yaklaşım

Bölüm 31. Mekanik İntestinal Obstrüksiyon Yapan Apendiks Endometriozisi :

Nadir Bir Olgu, Nadir Komplikasyonu ve Literatür Taraması

Bölüm 32. Acil Histerektomide İnsidental Saptanan Apendiks Mukoseli

Bölüm 33. Akut Apandisiti Taklit Eden İki Nadir Durum: Soliter Çekum Divertikül

Perforasyonu ve İzole Çekum Nekrozu

Bölüm 34. Çekal Volvulusa Bağlı Sağ Hemikolektomi Olgusu

Bölüm 35. Gastrostomi Migrasyonuna Bağlı Multipl Segment İntestinal Perforasyon

Bölüm 36. Mekanik İntestinal Obstrüksiyona Sebep Olan İnce Barsakta Fitobezoar

Bölüm 37. Lenfomaya Bağlı Gastrointestinal Perforasyon Olgumuz

Bölüm 38. Gis Perforasyonunu Taklit Eden Pnömatozis İntestinalis Olgusu

Bölüm 39. Akut Apandisit Ön Tanısıyla Operasyona Alınan Perfore

Kolonik Lenfoma Vakası

Bölüm 40. Kolonoskopik Polipektomi Sonrası Geç Tanı Alan Kolon Perforasyonu

Bölüm 41. Kolokolonik İntususepsiyona Neden Olan Büyük Lipom Olgusu

Bölüm 42. Nadir Bir Kolon Obstrüksiyonu Nedeni: Kolonik Tüberküloz

Bölüm 43. Transvers Kolonda Aktinomiçese Sekonder Gelişen

Obstruksiyon: Akut Batının Nadir Bir Nedeni

Bölüm 44. Sigmoid Divertikül Perforasyonuna Sekonder Pnömomediastinum ve

Pneumoretroperitoneum Gelişen Olgu Sunumu

Bölüm 45. Sigmoid Kolonda Oral Antikoagülan Kullanımına Bağlı

İntramural Hematom ve Tam Kat Perforasyon Birlikteliği

Bölüm 46. Sigmoid Kolon Perforasyonuna Yol Açan Peg Uygulaması ve

Endoskopik Perforasyon Tamiri

Bölüm 47. Aortoenterik Fistüle Bağlı Alt Gastrointestinal Kanamanın Stent ile Tedavisi

Bölüm 48. Soliter Rektal Ülsere Bağlı Masif Alt Gastrointestinal Sistem Kanaması

Bölüm 49. Penetran Anorektal Yaralanmaya Yaklaşım

Bölüm 50. Rektumdaki Yabancı Cismin El Yardımlı Laparoskopi

İle Transanal Olarak Çıkarılması

Bölüm 51. Etrangüle Obturator Herniler Ve Acil Yaklaşımlar

Bölüm 52. Nadir Bir İntestinal Obstrüksiyon Nedeni: Obturator Herni

Bölüm 53. Laparoskopik Cerrahide Bir Acil;

İntestinal Obstrüksiyon ve Obturator Herni

Bölüm 54. Nadir İntestinal Obstruksiyon Nedeni: Morgagni Hernisi

Bölüm 55. Nadir Bir Karın Duvarı Hernisi: Grynfelt Hernisi ve Laparoskopik Onarımı

Bölüm 56. Abdominal Koza Sendromu (Sklerozan Enkapsüle Peritonit)

Ulaş ADAY

Bölüm 57. Hemoperiton Nedeni Olan Ekstraintestinal Perfore Gist

Bölüm 58. Karaciğer Kist Hidatiğinde Perkütan Tedavi Sonrası Anaflaksi

Gelişen Hastada Acil Laparotomi

Bölüm 59. Roux-En-Y Gastrik Bypass Sırasında Jejnumda Görülen Taenia Olgusu

Bölüm 60. Gastrik Mikst Nöroendokrin ve Non-Nöroendokrin Neoplazi

(Minen) Birlikteliği

Bölüm 61. Gastrointestinal Sistemin Ender Görülen Senkron Kanseri;

Mide Adenokarsinom, Duodenum Yerleşimli Nöroendokrin ve

Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu

Bölüm 62. Nadir Bir Tedavi Yöntemi: Şilotoraksa Radyoterapi İle Tedavi

Bölüm 63. Çölyak Hastalığı Zemininde Gelişen İnce Bağırsak Adenokarsinomu

Bölüm 64. İleoçekal Lenfoma

Bölüm 65. Apendiks Lojunda Kist Hidatik

Bölüm 66. Yetişkin Hastalardada İleoçekal İnvajinasyonun Benign

Sebeplerine Olgular Eşliğinde Yaklaşım

Bölüm 67. Mesane Kanserli Olguda Kolon ve Batın Ön Duvarına Fistülizasyon

Bölüm 68. Laparoskopik Anterior Rezeksiyon’da Piyesin İnguinal

Herni Defektinden Çıkartılması

Bölüm 69. Rektum ve Çıkan Kolonda Senkron Tümörü Taklit Eden Endometriozis

Bölüm 70. Total Proktokolektomi Sonrası Hematoma Bağlı Mesane Disfonksiyonu

Bölüm 71. Perianal Bölgede Nadir Görülen Bir Tümör Olgusu:

Bazal Hücreli Karsinom

Bölüm 72. Laparoskopik Kolesistektominin Nadir Bir Komplikasyonu:

Subkapsüler Geniş Karaciğer Hematomu

Bölüm 73. Safra Kesesi Duplikasyonu

Bölüm 74. Laparoskopik Kolesistektomide Kullanılan Hemolok Klipin

Duodenum İçine Migrasyonu ve Vaka Yönetimi

Bölüm 75. Safra Taşı İleusu Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

Bölüm 76. Safra Kesesi Karsinomunu Taklit Eden Transvers Kolon ve

Mideye İnfiltre Ksantogranülomatöz Kolesistit

Bölüm 77. Safra Kesesinde Nadir Bir Patoloji: Heterotopik Pankreas

Bölüm 78. Safra Kesesine Metastaz Yapan Foliküler Lenfoma:

Vaka Takdimi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Bölüm 79. Koledok Kistik Lenfanjiomu

Bölüm 80. Pankreasın Nadir Bir Kistik Tümörü: Dev Solid Pseudodopapiller Tümör

Bölüm 81. Pankreatik ve Ekstrapankreatik Senkron Solid Psödopapiller Neoplazi :

Nadir Bir Olgu ve Literatür Taraması

Bölüm 82. Pankreas Cerrahisinde Otolog Vasküler Greft Kullanımı

Bölüm 83. Laparoskopik Pankreatikoduodenektomide Portal Ven

Rezeksiyon ve Rekonstrüksiyonu

Bölüm 84. Pankreas Adenokarsinomunun Özofagus Metastazı

Bölüm 85. Primer Pankreas Lenfoması: İki Farklı Olgu Eşliğinde

Literatür Değerlendirmesi

Bölüm 86. Modifiye Puestow-Gillesby Prosedürü Uygulanan Hastada

Geç Dönem Masif Anastomoz Kanaması

Bölüm 87. Nefrektomi Gerektiren Retroperiton Liposarkomu: R0 Rezeksiyon

Sonrası Kemoterapi Nedenli Sürekli Diyaliz İhtiyacı Olan Vaka

Bölüm 88. Retroperitoneal Yerleşimli Liposarkomu Taklit Eden Reaktif

İnflamatuar Kitle

Bölüm 89. Pelvik Taban Kaynaklı Nüks Retroperitoneal Dev Miksoid

Liposarkom Olgusu

Bölüm 90. İnguinal Herniyi Taklit Eden Agresif (Derin) Anjiomiksoma Olgusu

Bölüm 91. İnguinal Herniyi Taklit Eden Mezenterik Kist Olgusu

Bölüm 92. Asendan Kolon Mezo Kaynaklı Dev Mezenterik Kistin

Laparoskopik Rezeksiyonu

Bölüm 93. Primer Retroperitoneal Müsinöz Kistadenom

Bölüm 94. Retroperitoneal Lipom Olgusu ve Yağ İçerikli

İntra-Retroperitoneal Lezyonların Değerlendirilmesi

Bölüm 95. Gastrointestinal Stromal Tümörü Taklit Eden

İntraabdominal Periportal Tiroid Foliküler Karsinom Dokusu

Bölüm 96. Özofagus Kanserinin Renal Metastazı; Nadir Bir Olgu Sunumu

Bölüm 97. Primer Peritoneal Seröz Papiller Kistadenokarsinom Olgusu

Bölüm 98. Nadir Görülen Multiorgan (Perikard, Akciğer, Karaciğer,

Dalak, Böbrek) Tutulumu Olan Kist Hidatik Vaka Sunumu

Bölüm 99. Metastazı Taklit Eden Tip 1 Kist Hidatik; Karaciğer, Dalak,

Akciğer, Boyun ve Aksilla Tutulumu

Bölüm 100. Senkron Kolon, Mide ve Safra Kesesi Kanserli Hastada

Laparoskopik Multiviseral Rezeksiyon

Bölüm 101. Median Arkuat Ligament Sendromu

(Çölyak Arter Kompresyon Sendromu)

Bölüm 102. Splenektomi Sonrası Aksesuar Dalağa Bağlı Nüks Gelişen İmmün

Trombositopenili Hastada Laparoskopik Aksesuar Dalak Eksizyonu

Bölüm 103. Spontan Dalak Rüptürünün Nadir Görülen Nedeni; FMF

Bağlı Amiloidoz ve Literatür Değerlendirmesi

Bölüm 104. Ehler Danlos Hastasında Splenik Arter Anevrizma

Rüptürü Vaka Sunumu ve Litaratür Derlemesi

Bölüm 105. Umbilikusun Nadir Bir Patolojisi: Primer Skuamöz Hücreli Kanser

Bölüm 106. Dev Boyutlu Karın Ön Duvarı Desmoid Tümörlerinde

Eksizyon ve Onarım Tekniği

Bölüm 107. Genel Cerrahi Pratiğinde Nadir Bir Tanı: Skar Endometriozis

Bölüm 108. Sıra Dışı Yanık Vakalarında Yaklaşım ve Yönetim

Bölüm 109. Dirençli Diyabetik Ayak Enfeksiyonlu Bir Vakada

Cerrahi Yaklaşım ve Yönetim

Bölüm 110. Katetere Bağlı Komplikasyon: Kateter Malpozisyonu

Bölüm 111. Nadir Bir Primer Tiroid Kanser Türü Olan Primer

Tiroid Squamöz Hücreli Karsinom

Bölüm 112. Akut Solunum Yetmezliği İle Başvuran Olguda Acil Tiroidektomi

Bölüm 113. Mediastinal Uzanımlı Dev Paratiroid Adenomu

Bölüm 114. Erkek Memesinde Malignite Şüphesi Uyandıran

Epidermoid Kist - Olgu Sunumu

Bölüm 115. Memenin Solid (İnvaziv) Papiller Karsinomu - Olgu Sunumu

Bölüm 116. Meme Tüberkülozu

Bölüm 117. Erkekte Meme Difüz Büyük B-Hücreli Lenfoması

Bölüm 118. Memede Nadir Görülen Malignite Sebebi Nöroendokrin Tümör

Bölüm 119. Üst Abdominal Duvar Yerleşimli Ektopik Meme Dokusunda

Gelişen Meme Kanseri

Bölüm 120. Umblikal Pilonidal Sinüs

Diğer Detaylar

Editör(ler) Dr. Ender Anılır
Editör(ler) Dr. Mehmet Bayrak
Editör(ler) Dr. Mehmet Tolga Kafadar
Editör(ler) Dr. Mert Tanal
Editör(ler) Dr. Ali Emre Naycı
Editör(ler) Dr. Hüseyin Kılavuz
Editör(ler) Dr. Özlem Öndeş Bayar
Dil Türkçe
Basım Yılı 2020
Baskı Sayısı 1. Baskı
Ebat 19,5x27,5 cm

Kargo & Teslimat

Siteadı.com'da siparişleriniz alındığı sıraya göre en hızlı şekilde hazırlanıp kargoya teslim edilmektedir. Teslimat süremiz ürün üretim sürecine göre belirlenmektedir. Kargo ücretimiz 10 TL dir. Kredi kartı ile yapılan Türkiye'nin her yerine 500 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde ÜCRETSİZ KARGO hizmetimiz vardır. Tüm Türkiye'ye kapıda nakit ve kredi kartı ödemeli sipariş verebilirsiniz.Kargo ücretimiz 10 TL dir. Kapıda ödemeli kargolarda kargo bedeli + 10 Türk Lirası  hizmet bedeli alınmaktadır. Anlaşmalı kargo şirketimiz PTT Kargo'dur.